Privacyverklaring ActiefGeld B.V.

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van ActiefGeld B.V.
In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens ActiefGeld van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ActiefGeld B.V., Grotestraat 88, 5141 HB Waalwijk.

Verwerkte persoonsgegevens

Door u verstrekte gegevens
Wanneer u een advertentieovereenkomst heeft voor ons platform, wanneer u zich registreert, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met ActiefGeld of anderszins gebruik maakt van de diensten van ActiefGeld, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan ActiefGeld, kan ActiefGeld aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van ActiefGeld. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van ActiefGeld. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

ActiefGeld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via de website van ActiefGeld of contact op te nemen met andere gebruikers.

De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ActiefGeld sluit wanneer u een product of dienst afneemt.

 • om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van ActiefGeld;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van ActiefGeld, bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer er nooit een betaalde klantrelatie is geweest tussen u en ActiefGeld, stuurt ActiefGeld u enkel commerciële berichten wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend.

 • om u online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, probeert ActiefGeld haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op uw gebruik dan wel uw interesses.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van de website van ActiefGeld.

 • om te voldoen aan de op ActiefGeld van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van ActiefGeld.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende.
Uitvoering van overeenkomst
Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door u met ActiefGeld gesloten overeenkomst, zullen wij uw gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.
Verplichte verstrekking
Tenslotte is het mogelijk dat ActiefGeld op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door u geplaatste uiting op een website van ActiefGeld onrechtmatig is tegenover die derde. ActiefGeld zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Gegevensverwerking door derden via ActiefGeld website

Via de website van ActiefGeld kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de website van ActiefGeld en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de website van ActiefGeld (zoals de ‘share button’). Daarnaast kunt u via een website van ActiefGeld terecht komen op de website van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Bewaartermijn

ActiefGeld verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging gegevens

ActiefGeld respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van ActiefGeld. ActiefGeld spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die ActiefGeld van u verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via email aan info@actiefgeld.nl
Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door ActiefGeld zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.
Recht op gegevensoverdracht
U kunt de gegevens die ActiefGeld met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met ActiefGeld geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.
Klachtrecht
Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via info@actiefgeld.nl. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacyverklaring

ActiefGeld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.